საკანონმდებლო ორგანოს მიერ მიღებული კანონპროექტი 7 დღის ვადაში გადაეცემა მთავარობას

მთავარობა 10 დღის ვადაში კანონის პრომულგაციის შესახებ ან მოტივირებული შენიშვნებით უბრუნებს საკანონმდებლო ორგანოს.

მთავრობის მიერ კანონის პრომულგაციის შესახებ გადაწყვეტილების შემთხვევაში კანონს ხელს აწერს და აქვეყნებს მთავრობის თავმჯდომარე

თუ მთავარობა დადგენილ ვადაში არ გამოაქვეყნა კანონი, მას ხელს აწერენ და აქვეყნებენ პალატების სპიკერები.

მთავარობას უფლება აქვს ვეტო დაადოს როგორც კანონის მთელ ტექსტს, ისე მის ცალკეულ ნაწილებს

ნაწილობრივი ვეტოს შემთხვევაში ხდება კანონის დარჩენილი ნაწილის პრომულგაცია

პალატებმა მთავრობის, მე-2 პალატის ან საკონსტიტუციო საბჭოს ვეტო უნდა დაძლიონ 30 დღის ვადაში, საწყისი გადაწყვეტილების მიღებისათვის აუცილებელ ქვორუმზე 1/4-ით უფრო მაღალი ქვორუმით, მაგრამ არა უმეტეს ხმების 4/5-ისა

Advertisements