ინფორმაცია, რომლის გამჟღავნება ხელს შეუშლის აღმასრულებელ ხელისუფლებას საკუთარი კონსტიტუციური პრეროგატივების განხორციელებაში, დაცულია გამჟღვანებისაგან აღმასრულებელი პრივილეგიით

Advertisements