საგადასახადო შემოსავლები არ უნდა აღემატებოდეს მშპ-ს 20%ს

თუ საგადასახადო შემოსავლები აღემატება კონსტიტუციით დადგენილ ზღვარს, ნამატი თანხა უბრუნდებათ გადასახადის გადამხდელებს ან შემდეგ წელს მცირდება საგადასახადო განაკვეთი

ყველა გადასახადი ავტომატურად უქმდება მისი დაწესებიდან 5 წლის შემდეგ, თუ არ იქნა მიღებული კანონი მისი არსებობის გაგრძელების შესახებ

შეიძლება დაწესდეს მხოლოდ ეკონომიკურად ნეიტრალური გადასახადი

ახალი გადასახადის დაწესება ან არსებული განაკვეთის გაზრდა შესაძლებელია მხოლოდ ორგანული კანონით

ახალი გადასახადის ან გაზრდილი განაკვეთის ძალაში შედის ორგანული კანონის მიღებიდან 2 წლის შემდეგ

Advertisements