კონსტიტუციას სახელმწიფოს უზენაესი კანონია. მას აქვს უშუალო მოქმედების ძალა.

ყველა სხვა ფედერალური, შტატის ან მუნიციპალური სამართლებრივი აქტი უნდა შეესაბამებოდეს კონსტიტუციას.

სასამართლომ კანონის განმარტება უნდა მოახდინოს საქართველოს კონსტიტუციის, პრეცედენტული სამართლის, საქართველოს მიერ ნაკისრი საერთაშორისო სამართლებრივი ვალდებულებების შესაბამისად.

საქმის გადაწყვეტისას სასამართლო უნდა დაეყრდნოს მხოლოდ კონსტიტუციასა და კონსტიტუციის შესაბამის სამართლებრივ აქტს და კანონით დადგენილი წესით უარი თქვას კონსტიტუციის შეუსაბამო სამართლებრივი აქტის გამოყენებაზე.

Advertisements