მთავრობის ან ქვედა პალატის წევრის უფლებამოსილების ვადამდე შეწყვეტის შემთხვევაში მის ადგილს იკავებს ის პირი, რომელმაც უკანასკნელ არჩევნებზე შესაბამისი პარტიის კანდიდატთა შორის ხმების ყველაზე მეტი ოდენობა მოაგროვა

მთავრობის ან ქვედა პალატის წევრის უფლებამოსილების ვადამდე შეწყვეტის შემთხვევაში მისი უფლებამონაცვლე შესაბამის უფლებამოსილებებს ახორციელებს ნარჩენი ვადით

Advertisements