აღმასრულებელ ხელისუფლებას ახორციელებს შტატის მთავრობა

საკანონმდებლო ხელისუფლებას ახორციელებს 2 პალატიანი ლეგისლატურა

შტატის მთავრობისა და ლეგისლატურის არჩევის წესი, უფლებამოსილებები – ფედერალური მთავრობისა და პარლამენტის იდენტური

შტატის მთავრობისა და ლეგისლატურის 1-ლი პირდაპირი არჩევნები ჩატარდება 2025 წელს. არჩეული ლეგისლატურა მიიღებს შტატის კონსტიტუციას

2025 წლამდე შტატის შემადგენლობაში შემავალი მუნიციპალიტეტების საკრებულოები საკუთარ წევრთაგან ირჩევენ ლეგისლატურას კანონით დადგენილი წესით, ხოლო მთავრობას ირჩევს შტატის საარჩევნო კოლეგია

Advertisements