ყველას აქვს საკუთრების ხელშეუხებლობისა და თავისუფალი შეძენის, ფლობისა და განკარგვის უფლება.

პირის მიერ გადახდილი გადასახადების საერთო მოცულობა არ უნდა აღემატებოდეს მისი შემოსავლების 20% ან ქონების ღირებულების 2%-ს.

აუცილებელი საზოგადოებრივი საჭიროებისათვის საკუთრების ჩამორთმევა დასაშვებია მხოლოდ

კანონით პირდაპირ დადგენილ შემთხვევებში;

სასამართლოს გადაწყვეტილებით ან ორგანული კანონით დადგენილი გადაუდებელი აუცილებლობისას;

საბაზრო ღირებულების სრული, სამართლიანი და წინასწარი ანაზღაურებით.

საბაზრო ღირებულების სრული და სამართლიანი ანაზღაურების უფლება ვრცელდება საკუთრების შეძენის შემდეგ სახელმწიფოს ქმედების შედეგად მისი ღირებულების შემცირებაზეც.

Advertisements