ყველას აქვს სიცოცხლის, ღირსებისა და პიროვნული ხელშეუხებლობის, აგრეთვე მათი დაცვის უფლება, რაც, უპირველეს ყოვლისა, გულისხმობს:

თავისუფლებას წამების, სასტიკი, არაადამიანური, ღირსების შემლახავი ან დამამცირებელი მოპყრობის ან სასჯელისაგან;

უფლებას გახდეს სამეცნიერო ან სამედიცინო ექსპერიმენტების ან ჩარევის ობიექტი მხოლოდ თავისუფალი არჩევანისა და ინფორმირებული თანხმობის საფუძველზე;

თავისუფლებას მონობის, იძულებითი შრომისა და ადამიანებით ვაჭრობისაგან.

Advertisements