ყოველი ადამიანის თავისუფლება, აგრეთვე მისი პიროვნება, საკუთრება, კომუნიკაცია, საქმიანობის და საცხოვრებელი ადგილი, პირადი საიდუმლოების შემცველი მონაცემები, აგრეთვე ყველა ის ინფორმაცია, ადგილი და გარემოება, სადაც ადამიანს აქვს კერძო ცხოვრების გონივრული მოლოდინი, ხელშეუხებელია.

თავისუფლებისა და ხელშეუხებლობის უფლება შეიძლება შეიზღუდოს მხოლოდ ჯეროვანი პროცედურის შედეგად, დანაშაულის შესახებ დასაბუთებული ვარაუდისას, სასამართლოს მიერ ან კანონით გათვალისწინებული გადაუდებელი აუცილებლობისას – მის გარეშეც.

გადაუდებელი აუცილებლობის მიზანშეწონილობის, დასაბუთებულობისა და კანონიერების საკითხი დაუყოვნებლივ, მაგრამ არა უგვიანეს 24 საათისა უნდა განიხილოს სასამართლომ.

თუ განხილვის დაწყებიდან 24 საათში სასამართლო არ დაადასტურებს თავისუფლებისა და ხელშეუხებლობის უფლების შეზღუდვის, მათ შორის გადაუდებელი აუცილებლობის მიზანშეწონილობას, დასაბუთებულობასა და კანონიერებას, შეზღუდვა დაუყოვნებლივ უნდა გაუქმდეს, ხოლო მიყენებული ზიანი – ანაზღაურდეს.

 

Advertisements