ყველა პირი კანონის წინაშე თანასწორია, აქვს სრული და თანაბარი დაცვის, თანაბარი მოპყრობისა და თანაბარი სარგებლის მიღების უფლება.

კანონით დადგენილი ნებისმიერი გამონაკლისი ან განსხვავება ჩაითვლება დაუშვებელ დისკრიმინაციად, თუ არ იქნება დამტკიცებული, რომ

ასეთი გამონაკლისი სამართლიანი და გონივრულია;

აუცილებელია თითოეული პირისთვის შესაძლებლობათა თანასწორობის უზრუნველსაყოფად;

ემსახურება საზოგადოებრივი მრავალფეროვნებისა და თვითმყოფადობის შენარჩუნებას;

არ იწვევს სამოქალაქო თავისუფლებებით თანასწორ საფუძველზე სარგებლობის უფლების გაუქმებას ან დარღვევას.

პირს აქვს საკუთარი კანონიერი ინტერესების ინდივიდუალიზებული აკომოდაციის უფლება, თუ სხვაგვარად შეუძლებელია მისი უფლებებისა და თავისუფლებების ჯეროვანი დაცვა, გარდა იმ შემთხვევისა, როცა აკომოდაციით დაცული სიკეთე ნაკლებია ვიდრე სხვა პირის კანონიერი ინტერესებისათვის მიყენებული ზიანი.

საქართველოში მცხოვრებ უცხოელ მოქალაქეებს და მოქალაქეობის არმქონე პირებს საქართველოს მოქალაქის თანაბარი უფლებანი და მოვალეობანი აქვთ, გარდა კონსტიტუციით და კანონით გათვალისწინებული გამონაკლისებისა.

სამოქალაქო თავისუფლებები, მათი შინაარსის გათვალისწინებით, ვრცელდება აგრეთვე იურიდიულ პირებზე.

Advertisements