უფლებამოსილებები, რომლებიც არ მიეკუთვნება ექსკლუზიურ ფედერალური იურისდიქციას და რომელთა განხორციელება შტატს ან მუნიციპალიტეტს პირდაპირ არ ეკრძალება, ეკუთვნის შტატს, მუნიციპალიტეტს ან ხალხს.

Advertisements