საკანონმდებლო ორგანოს წევრებს უფლება აქვთ მთავრობის წევრებს პალატათა გაერთიანებულ სხდომაზე კვირაში 1 საათის განმავლობაში დაუსვან 15 კითხვა და მიიღონ პასუხი

უმრავლესობას და უმცირესობას თანაბარი ოდენობით კითხვების დასმის უფლება აქვთ

ფრაქციებს შორის კითხვების დასმის უფლება ნაწილდება მათი რიცხოვნების პროპორციულად

ფრაქციის შიგნით კითხვების დასმის უფლება ნაწილდება შემთხვევითი შერჩევით

პირველი კითხვის დასმის უფლება აქვს ოპოზიციის ლიდერს

პალატის წევრს უფლება აქვს დასვას დამატებითი კითხვა.

ოპოზიციის ლიდერს უფლება აქვს დასვას 5 დამატებითი კითხვა.

კითხვები არანაკლებ 3 დღით ადრე უნდა გაეგზავნოს ადრესატს

Advertisements