ვალის აღება ან ფინანსური გარანტიების გაცემა უნდა მოხდეს საკანონმდებლო ორგანოს თანხმობით

ახალი ვალის აღებისას შემდეგი 10 წლის განმავლობაში უნდა მოხდეს არანაკლებ იმავე ოდენობით საჯარო ხარჯების შემცირება

მთლიანი ფედერალური ვალი არ უნდა აღემატებოდეს ისეთ თანხას, რომლისთვისაც ძირის და პროცენტის გადასახადი რომელიმე ფისკალურ წელიწადში უფრო მეტია, ვიდრე

უკანასკნელი 3 წლის ფედერალური შემოსავლების საშუალო ოდენობის 10%-ს,

მშპ-ს 30%-ს

შტატის (მუნიციპალიტეტის) მთლიანი ვალი არ უნდა აღემატებოდეს ისეთ თანხას, რომლისთვისაც ძირის და პროცენტის გადასახადი რომელიმე ფისკალურ წელიწადში აღემატება

უკანასკნელი 3 წლის შტატის (მუნიციპალიტეტის) შემოსავლების საშუალო ოდენობის 10%-ს,

მის ტერიტორიაზე არსებული დასაბეგრი ქონების 5 %.

Advertisements