სასამართლო აღჭურვილია კანონით ყველა იმ უფლებამოსილებითა და საშუალებებით, რაც აუცილებელია მოსამართლის, მაგისტრატისა და ნაფიცი მსაჯულის დამოუკიდებლობის, მართლმსაჯულების ეფექტური განხორციელების და სასამართლოს გადაწყვეტილებათა სწრაფი აღსრულებისთვის.

დაუშვებელია სახელმწიფოს, შტატს, მუნიციპალიტეტს, კერძო პირს, მიენიჭოს რაიმე იმუნიტეტი, პრივილეგია ან შეღავათი სასამართლოს გადაწყვეტილების აღსრულებისგან.

Advertisements