მხოლოდ იუსტიციის საბჭო, კანონით განსაზღვრული წესით, ახორციელებს უფლებამოსილებას, რომელიც დაკავშირებულია

მოსამართლეთა და მაგისტრტთა შერჩევას, გამწესებას, დანიშვნას, დაწინაურებას, სხვა სასამართლო თანამდებობაზე გადაყვანასთან

მოსამართლეთა და მაგისტრტთა საქმიანობასთან დაკავშირებული საჩივრების განხილვა, დისციპლინურ სამართალწარმოებას, თანამდებობიდან გათავისუფლებასთან

სასამართლოთა შექმნას, რეორგანიზაცასა და ლიკვიდაციას, მათი განსჯადობას განსაზღვრის შესახებ კანონპროექტის ინიცირებასთან

სასამართლოებში მოსამართლეთა რიცხვის განსაზღვრასთან

სასამართლოთა და საკუთარი ბიუჯეტის შემუშავებასთან.

იუსტიციის საბჭო ასრულებს კონსტიტუციითა და კანონით გათვალისწინებულ სხვა უფლებამოსილებებს.

Advertisements