ხელისუფლება ხორციელდება წარმომადგენლობისა და ანგარიშვალდებულების საფუძველზე.

ყველას აქვს უფლება და ვალდებულება დაიცვას კონსტიტუცია და თავისუფლება, აწარმოოს აგრესიის, ოკუპაციისა და ტირანიის მიმართ მშვიდობიანი სამოქალაქო დაუმორჩილებლობა.

არავის აქვს უფლება, ეკავოს ერთი და იგივე საჯარო თანამდებობა ზედიზედ 10 წლის განმავლობაში, გარდა კონსტიტუციით განსაზღვრული შემთხვევებისა.

Advertisements