კონსტიტუციურმა ინსტიტუტმა არ უნდა მიიღოს რაიმე გადაწყვეტილება ოკუპირებულ ტერიტორიაში

ოკუპირებულ ტერიტორიაში მყოფი თანამდებობის პირი ითვლება ქმედუუნაროდ. მის მიერ მიღებული ყველა სამართლებრივი აქტი ბათილია, გარდა იმ აქტებისა, რომელიც ემსახურება თავდაცვას, წინაღმდეგობას და მოქალაქეთა დაცვას

ბათილია სამართლებრივი აქტი, რომელიც აკანონებს ოკუპაციას ან ოკუპანტისათვის დახმარების აღმოჩენის ვალდებულებას აწესებს

Advertisements