ეროვნული კრება შედგება 100 დეპუტატისაგან

ალტერნატივა: ეროვნული კრების შემადგენლობა განისაზღვრება კანონით, ისე, რომ დეპუტატი წარმოადგენდეს არანაკლებ 30 და არაუმეტს 50 ათას ამომრჩეველს

Advertisements