აღმასრულებელ ხელისუფლებას ახორციელებს მუნიციპალური მთავრობა

საკანონმდებლო ხელისუფლებას ახორციელებს ერთპალატიანი საკრებულო

მუნიციპალური მთავრობისა და საკრებულოს არჩევის წესი, უფლებამოსილებები – ფედერალური მთავრობისა და პარლამენტის (არჩევნების შემთხვევაში – ეროვნული კრების) იდენტური

Advertisements