ღია, გამჭვირვალე, სამართლიანი და მიუკერძოებელი კონკურსის საფუძველზე, კონსტიტუციითა და კანონით დადგენილი წესით,

ფედერალური მთავრობა

პარლამენტის პალატები

იუსტიციის საბჭო

ომბუდსმენი

საჯარო სამსახურის კომისია

ლეგისლატურების, საკრებულოების, შტატისა და მუნიციპალური მთავრობების ასოციაციები

10 წლის ვადით საკონსტიტუციო საბჭოს წევრის თანამდებობაზე, რესპუბლიკის საბჭოს მიერ წარდგენილ კანდიდატთაგან, ნიშნავს იმ პირს, რომელიც

სარგებლობს ფართო საზოგადოებრივი ნდობითა და აღიარებით

არანაკლებ 5 წელი ეწეოდა სამოსამართლეო საქმიანობას

ან, არანაკლებ 10 წელი სამართლის სფეროში ეწეოდა პრაქტიკულ, სამეცნიერო, პედაგოგიურ საქმიანობას

აკმაყოფილებს კონსტიტუციითა და კანონით დადგენილ სხვა მოთხოვნებს

საკონსტიტუციო საბჭოს წევრი პირი შეიძლება იყოს მხოლოდ ერთხელ

უფლებამოსილების ვადის შეწყვეტიდან 10 წლის განმავლობაში საკონსტიტუციო საბჭოს წევრს უფლება არა აქვს დაიკავოს რომელიმე სხვა საჯარო თანამდებობა, გარდა მოსამართლისა და დემოკრატიის უზრუნველმყოფი სხვა ინსტიტუტის მოხელისა

Advertisements