ფედერალურ დონეზე საკანონმდებლო ხელისუფლებას ახორციელებს ორპალატიანი პარლამენტი

შტატის დონზე საკანონმდებლო ხელისუფლებას ახორციელებს ორპალატიანი ლეგისლატურა

მუნიციპალიტეტის დონეზე საკანონმდებლო ხელისუფლებას ახორციელებს ერთ პალატიანი საკრებულო

Advertisements