საკონსტიტუციო ზედამხედველობას ახორციელებენ საერთო სასამართლოები

სასამართლო კანონით დადგენილი წესით ახორციელებს სასამართლო და საკონსტიტუციო ზედამხედველობას, ისე რომ არ დაირღვეს ხელისუფლებათა დანაწილების, შეკავებისა და გაწონასორების პრინციპები

სასამართლო არ უნდა ჩაერიოს პოლიტიკურ საკითხთა გადაწყვეტაში, გარდა იმ შემთხვევისა, როცა ხელისუფლების სხვა ორგანოების მიერ მიღებული გადაწყვეტილება პირდაპირ და აშკარად ეწინააღმდეგება კონსტიტუციას და ამოწურულია პრობლემის გონივრულ ვადაში მოგვარების სხვა დემოკრატიული საშუალებები

კონსტიტუციის ინტერპრეტირებისას, მისი ტექსტი უნდა იყოს გაგებული ისე, როგორც ეს მისი მიღებისას ესმოდათ

Advertisements