რწმენის, აღმსარებლობის, სინდისისა და მსოფლხედველობის, გამოხატვის, შეკრებებისა და გაერთიანების თავისუფლებათა რეგულირება შეიძლება ითვალისწინებდეს ამ უფლებებისა და თავისუფლებების განხორციელების ადგილის, დროისა და ფორმის ისეთ ნეიტრალურ შეზღუდვას, რომლებიც გავლენას არ ახდენენ ინფორმაციის ან იდეების შინაარსზე ან გამომხატველობით ეფექტზე.

დაუშვებელია რწმენისა და მსოფლხედველობის არჩევის, შინაგანად ქონის და შეცვლის, აგრეთვე სინდისისა და აზრის თავისუფლების ხელყოფა.

 

Advertisements