ყველა ადამიანს აქვს გამოხატვის თავისუფლება, რაც უპირველეს ყოვლისა გულისხმობს:

აზრის აბსოლუტურ და განუყოფელ თავისუფლებას;

საკუთარი შეხედულებების გამოთქმის იძულებისაგან აბსოლუტურ და განუყოფელ თავისუფლებას;

პოლიტიკური სიტყვისა და დებატების თავისუფლებას;

ნებისმიერი ფორმით ინფორმაციის და იდეების მოძიების, მიღების, შექმნის, შენახვის, დამუშავებისა და გავრცელების უფლებას;

ბეჭდვითი, ელექტრონული ან სხვა მედიის თავისუფლებასა და ყოველგვარი ცენზურის დაუშვებლობას;

ჟურნალისტის უფლებას არ გათქვას ინფორმაციის წყარო;

მხილების თავისუფლებას და მამხილებელთა დაცვას;

სწავლის, სწავლებისა და კვლევის აკადემიურ თავისუფლებას;

ხელოვნების, შემოქმედებისა და გამოგონების თავისუფლებას;

მშვიდობიანად შეკრების თავისუფლება;

ქველმოქმედების თავისუფლებას;

ნებისმიერ ენაზე მეტყველების, ნებისმიერი დამწერლობის გამოყენების უფლებას;

უფლებას, არ განიცადოს იძულებითი ასიმილაცია, შეინარჩუნოს, გამოხატოს ან განავითაროს თავისი კულტურული რელიგიური, ლინგვისტური თუ სხვა კუთვნილება.

საჯარო პირის კერძო ცხოვრების ხელშეუხებლობისა და პირადი საიდუმლოების დაცვის მოტივით არ შეიძლება შეიზღუდოს გამოხატვის თავისუფლება იმ მოვლენების შესახებ, რომლის ცოდნა აუცილებელია ადამიანისათვის ლიბერალურ დემოკრატიულ სახელმწიფოში საზოგადოებრივი თვითმმართველობის განხორციელებისათვის.

Advertisements