იქმნება 2-5 მანდატიანი საარჩევნო ოლქები

საყოველთაო არჩევნები და პრაიმერიზი ტარდება ერთდროულად

ყველას აქვს უფლება გარკვეული პროცედურის გავლის შემდეგ კენჭი იყაროს ამა თუ იმ პარტიისაგან

ამომრჩეველი ხმას აძლევს მისთვის სასურველ კანდიდატებს ნებისმიერ პარტიულ სიაში

კანიდატების მიერ მიღებული ხმები ჯამდება მათი პარტიული კუთვნილების მიხედვით

პარტიის მიერ მიღებული ხმები წარმოადგენს მისი სახელით არჩევნებში მონაწილე ყველა კანდიდატის ხმათა ჯამი

მანდატები პარტიებს შორის ნაწილდება მათ მიერ მიღებული ხმების პროპორციულად

პარტიის შიგნით მანდატები ნაწილდება საუკეთესო შედეგის მქონე კანდიდატთა შორის

Advertisements