მეწარმეობა და შრომა, მათ შორის ადამიანის, საქონლის, მომსახურებისა და კაპიტალის გადაადგილება, თავისუფალია.

ყველას აქვს კონტრაქტის თავისუფლება.

გაფიცვისა და ლოკაუტის უფლება აღიარებულია.

Advertisements