არის ეროვნული სუვერენიტეტისა და ტერიტორიული მთლიანობის გარანტი

წარმოადგენს სახელმწიფოს საერთაშორისო ურთიერთობებში

ხელმძღვანელობს შეიარაღებულ ძალებს და ახორციელებს მათზე სამოქალაქო ზედამხედველობას

კონსტიტუციით და ორგანული კანონით გათვალისწინებულ შემთხვევებში ხმათა 2/3-ის უმრავლესობით აცხადებს საომარ ან საგანგებო ვითარებას

კონსტიტუციით და ორგანული კანონით გათვალისწინებულ შემთხვევებში ახორციელებს პირდაპირ ფედერალურ მმართველობას ერთ ან რამდენიმე შტატში, მუნიციპალიტეტში, ან მათ ნაწილში

შეიწყალებს მსჯავრდებულთ, განსაკუთრებით მძიმე და მძიმე დანაშაულში განმეორებით მსჯავრდებულთა გარდა, რომელთა შეწყალებისთვის საჭიროა ფედერალური მთავრობის წევრთა 2/3-ის უმრავლესობა, ომბუდსმენის რეკომენდაცია და რესპუბლიკის საბჭოს თანხმობა

Advertisements