მთავარობას, პალატის სპიკერს, პალატის წევრთა არანაკლებ მეოთხედს, კომიტეტს, აგრეთვე მე-2 პალატას უფლება აქვთ მოიწვიონ მორიგი სესიის მიმდინარეობისას – პალატის რიგგარეშე სხდომა, ხოლო სესიებს შორის პერიოდში – მთავარობას უფლება აქვს მოიწვიოს რიგგარეშე სესია

რიგგარეშე სესია და სხდომა ჩატარდება მხოლოდ მისი მოწვევის ინიციატორის მიერ განსაზღვრული დღის წესრიგით და იხურება მისი ამოწურვისთანავე

რიგგარეშე სესიის მიმდინარეობა არ უნდა აღემატებოდეს 30 დღეს

Advertisements