ფედერალური (შტატის, მუნიციპალიტეტის) მთავრობა

ახორციელებს აღმასრულებელ ხელისუფლებას

უზრუნველყოფს კონსტიტუციისა და სამართლებრივი აქტების აღსრულებას

კონსტიტუციით დადგენილი გამონაკლისების გარდა, ხელმძღვანელობს და ზედამხედველობს ფედერალურ (შტატის, მუნიციპალურ) საჯარო სამსახურს, უზრუნველყოფს მის ანგარიშვალდებულებას

სარგებლობს მთლიანი ან ნაწილობრივი ვეტოს უფლებით, ახდენს კანონების პრომულგაციას

კონსტიტუციით დადგენილი გამონაკლისების გარდა, გადაწყვეტილებებს იღებს ხმათა უმრავლესობით

ხმათა 2/3-ის უმრავლესობით ანაწილენს მინისტრთა პორტფელებს საკუთარ წევრებს შორის

ხმათა 2/3-ის უმრავლესობით გამოსცემს დეკრეტებს

როტაციის წესით ირჩევს მთავრობის თავმჯდომარეს ისე, რომ თითოეულ წევრს თანაბარი დროით მოუწიოს ამ პოსტის დაკავება

Advertisements