მთავრობა შედგება არანაკლებ 5 და არაუმეტეს 7 მინისტრისაგან.

მინისტრის უფლებამოსილების ვადა განისაზღვრება 5 წლით და მანამ, სანამ მისი შემცვლელი არ იქნება არჩეული და არ შეუდგება უფლებამოსილებათა განხოციელებას

ერთი და იგივე პიროვნებას მინისტრის თანამდებობა შეიძლება ეკავოს არა უმეტეს ზედიზედ 10 წლის განმავლობაში.

პირი შეიძლება იყოს მთავრობის თავმჯდომარე 3 წლის მანძილზე არაუმეტეს 6 თვისა.

პირს, რომელსაც ბოლო 10 წლის განმავლობაში 8 წელი ეკავა მინისტრის თანამდებობა, მინისტრის თანამდებობის დაკავების უფლება აქვს უფლებამოსილების ვადის შეწყვეტიდან არანაკლებ 5 წლის შემდეგ.

მთავრობა ან მის მიერ უფლებამოსილი პირი ნიშნავს და ათავისუფლებს აღმასრულებელი ხელისუფლების ყველა მოხელეს, აგრეთვე განსაზღვრავს მათ უფლებამოსილებებს

Advertisements