ამ წესებიდან გამონაკლისი დაიშვება

საომარი ან საგანგებო მდგომარეობისას, რომელიც დაკავშირებულია კატასტროფულ მოვლენებთან და რომელიც მოითხოვს სახელმწიფოს მოქმედებას სიცოცხლისა და საზოგადოებრივი უსაფრთხოების დასაცავად

თუ მშპ-ს ან დასაქმების ზრდის პროგნოზი მოცემული ფისკალური წლისთვის ნაკლებია 1%-ზე და ამ გადაწყვეტილებას მხარს უჭერს პალატათა სრული შემადგენლობის 2/3

ნებისმიერ ოდენობის თანხა შესაძლებელია გახარჯულ იქნას იმ მიზნით, რასაც განსაზღვრავს ორგანული კანონი ან მხარს დაუჭერს პალატათა სრული შემადგენლობის არანაკლებ ¾

Advertisements