საკანონმდებლო ორგანოს საარჩევნო ოლქში მანდატების რიცხვი არ უნდა იყოს 2-ზე ნაკლები და 5-ზე მეტი

საკანონმდებლო ორგანოს საარჩევნო ოლქები უნდა შეიქმნას ისე, რომ შეძლებისდაგვარად

საკანონმდებლო ორგანოს ყოველი წევრი ამომრჩეველთა თანაბარ რაოდენობას წარმოადგენდეს

ოლქის საზღვრები ადმინისტრაციულ დაყოფას დაემთხვეს

გათვალისწინებული იყოს ეთნიკური უმცირესობის ინტერესები

დასაშვებია გადახრა თითოეულ მანდატზე ამომრჩეველთა 10%-ის ფარგლებში, ხოლო განსაკუთრებულ შემთხვევებში (კომპაქტურად დასახლებული ეთნიკური უმცირესობის დაცვა, მეჩხერად
დასახლებული ადმინისტრაციული ერთეული) გადახრა შესაძლოა აღწევდეს 15%-ს.

საარჩევნო ოლქების საზღვრების გადახედვა უნდა მოხდეს არანაკლებ 10 წელიწადში ერთხელ

საარჩევნო ოლქების საზღვრების გადახედვის ინიცირების უფლებამოსილება აქვს მთავარი აღმასრულებელ, დეპუტატთა მეოთხედს, შტატითა და მუნიციპალიტეტების არანაკლებ მესამედს

საარჩევნო ოლქების განახლებული საზღვრები ძალაში შედის მისი მიღებიდან მე-2 არჩევნებისას

საკონსტიტუცციო საბჭო ადასტურებს საარჩევნო ოლქების კონსტიტუციურობას

Advertisements