დეპუტატი აირჩევა არაუმეტეს 5 წლის ვადით, და მანამ, სანამ მისი მემკვიდრე არ იქნება არჩეული და არ შეუდგება უფლებამოსილებათა განხოციელებას

არჩევნები დარდება რეგიონული პროპორციული თავისუფალი სიით

Advertisements