მთავარობისა და საკანონმდებლო ორგანოს ქვედა პალატის არჩევნები ტარდება ოქტომბრის პირველ კვირა დღეს.

ლეგისლატურის ზედა პალატის წევრების არჩევნები ტარდება ახლად არჩეული საკრებულოს 1-ლი სხდომიდან 1 თვის ვადაში.

სენატორის არჩევნები ტარდება ახლადარჩეული ლეგისლატურის ქვედა პალატის 1-ლი სხდომიდან 1 თვის ვადაში.

კენჭისყრის დღიდან არჩევნების შედეგების დამტკიცებამდე დრო არ უნდა აღემატებოდეს 3 თვეს.

ახლად არჩეული მთავარობის წევრები, დეპუტატები და სენატორები უფლებამოსილებათა განხორციელებას იწყებენ მათი არჩევის მომდევნო წლის 26 იანვარს, გარდა იმ შემთხვევისა, როცა მათი არჩევა მოხდას წინამორბედის უფლებამოსილების ვადამდე შეწყვეტის გამო.

Advertisements