მთავრობის წევრად აირჩევა პირი, რომელმაც მიიღო  ყველაზე მეტი ხმა იმ პარტიაში, რომლის კანდიდატებმაც

საარჩევნო ოლქების უმრავლესობაში მიიღეს ხმების ყველაზე მეტი რაოდენობა და

ფედერალური (შტატის, მუნიციპალიტეტის) მასშტაბით მიიღეს ხმების ყველაზე მეტი რაოდენობა, თუ კი ხმების ეს ოდენობა აღემატება მე-2 ადგილზე გასული პარტიის კანდიდატების მიერ მიღებული ხმების ოდენობას იმდენით, რამდენიც 1- ადგილზე გასული პარტიის კანდიდატებს აკლიათ ფედერალური (შტატის, მუნიციპალიტეტის) მასშტაბით ხმათა აბსოლუტურ უმრავლესობამდე

Advertisements