დაუშვებელია ერთმა კონსტიტუციურმა ინსტიტუტმა საკუთარი უფლებამოსილებების დელეგირება მოახდინოს მეორე კონსტიტუციურ ინსტიტუტზე

კონსტიტუციით დადგენილი გამონაკლისების გარდა, დაუშვებელია ერთი კონსტიტუციური ინსტიტუტი ჩაერიოს იმ უფლებამოსილებების განხორციელებაში ან დაადგინოს მისთვის რაიმე რეგულაციები, რომელსაც კონსტიტუცია მეორე კონსტიტუციურ ინსტიტუტს მიაკუთვნებს

კონსტიტუციურ ინსტიტუტებს უფლება აქვთ საკუთარი უფლებამოსილებების დელეგირება მოახდინონ მათ მიერ შექმნილ საჯარო დაწესებულებებსა და მათ მიერ დანიშნულ პირებზე

Advertisements