საკონსტიტუციო სასამართლო გარდაიქმნება საკონსტიტუციო საბჭოდ.

ადგენს კონსტიტუციურობას

კონსტიტუციის გადასინჯვის,

იმპიჩმენტის ან ქმედუუნარობის

საკანონმდებლო ორგანოს წევრის დევნის

საარჩევნო ოლქების

შტატის ან მუნიციპალიტეტის გაყოფის, შერწყმის, საზღვრების შეცვლის შტატსა ან მუნიციპალიტეტში პირდაპირი ფედერალური მმართველობის შემოღების

Advertisements