სამოქალაქო თავისუფლებები

ჯანსაღი გარემოს დაცვა

თავისუფალი მეწარმეობის, ვაჭრობისა და კონკურენციის უზრუნველყოფა

ორგანიზებულ დამნაშავეობასთან ბრძოლა

გადასახადები

პალატათა 2/3-ით შტატს უფლება აქვს 1 წლით გადაავადოს კონკურენტულ უფლებამოსილებათა სფეროში შემავალ საკითხის შესახებ ფედერალური კანონის ამოქმედება

¨შტატების (მუნიციპალიტეტების) 2/3-ს, პალატათა 2/3-ის უმრავლეესობით, უფლება აქვს გააუქმოს ფედერალური (შტატის) სამართლებრივი აქტი, გარდა იმ აქტებისა, რომელიც გამოცემულია ექსკლუზიური ფედერალური (შტატის) იურისდიქციის საფუძველზე

უფლებამოსილებათა დელეგირება დასაშვებია მხოლოდ ხელშეკრულების სასფუძველზე

დაუშვებელია შტატის ან მუნიციპალიტეტისათვის რაიმე ვალდებულების დაკისრება, თუ კი ამ ვალდებულების შესრულებისათვის აუცილებელი ხაჯები სრულად არ იქნა ანაზღაურებული
Advertisements