ყველა ხარჯვითი პროგრამა და საჯარო დაწესებულება, გარდა იმისა, რომელიც მოხსენიებულია კონსტიტუციაში, შექმნილია ორგანული კანონით, ან კონსტიტუციური პრეროგატივების განხორციელების უზრუნველსაყოფად, ავტომატურად უქმდება მისი შექმნიდან 10 წლის შემდეგ, თუ არ იქნა მიღებული ახალი კანონი მისი არსებობის გაგრძელების შესახებ

საომარი ან საგანგებო მდგომარეობის საფუძველზე სამოქალააქო უფლებათა შემზღუდავი კანონი ავტომატურად უქმდება მისი მიღებიდან 6 თვის შემდეგ, თუ არ იქნა მიღებული ახალი კანონი მისი არსებობის გაგრძელების შესახებ

პალატათა სრული შემადგენლობის 2/3-ით შესაძლებელია დადგინდეს ავტომატური გაუქმების უფრო გვიანი ვადა

Advertisements