მოსამართლის და მაგისტრატის შერჩევა ხდება ღია, გამჭვირვალე, სამართლიანი და მიუკერძოებელი კონკურსისსაფუძველზე.

მოსამართლის და მაგისტრატის შერჩევის, თანამდებობაზე გამწესებისა და დანიშვნის წესი განისაზღვრება კანონით.

მოსამართლის თანამდებობაზე გამწესება ან დანიშვნა ხდება მხოლოდ იუსტიციის საბჭოს მიერ.

უფლებამოსილების ვადის შეწყვეტიდან 10 წლის განმავლობაში მოსამართლეს უფლება არა აქვს დაიკავოს რომელიმე სხვა საჯარო თანამდებობა, გარდა დემოკრატიის უზრუნველმყოფი სხვა ინსტიტუტის მოხელისა

Advertisements