პალატისა და კომიტეტის დღის წესრიგის საკითხები ნაწილდება ფრაქციებს შორის მათი რიცხოვნების პროპორციულად

პალატის სხდომაზე განიხილება მხოლოდ ის პროექტები, რომელიც განხილულ იქნა კომიტეტის მიერ და რომლის განხილვას პალატის სხდომაზე მხარს უჭერს

კომიტეტი

მთავრობა

ფრაქცია, საკუთარი ქვოტის ფარგლებში

პალატის წევრთა 2/5

პალატა გადაწყვეტილებას კენჭს უყრის მხოლოდ პლენარულ სხდომაზე საკითხის 3 დღიანი განხილვის შემდეგ, გარდა იმ შემთხვევისა, როცა წევრთა სიითი შემადგენლობის 3/5 მხარს უჭერს დაჩქარებულ კენჭისყრას.

პალატის წევრთა 2/5-ს უფლება აქვს ვეტო დაადოს საკითხის კენჭისყრაზე დაყენებას

Advertisements