ყველას აქვს უფლება

უფლებათა და თავისუფლებათა დასაცავად მიმართოს სასამართლოს;

სასამართლომ საქმე გადაწყვიტოს მხარეთა თანასწორობასა და შეჯიბრებითობის საფუძველზე, სწრაფი, საჯარო, მიუკერძოებელი და სამართლიანი განხილვის შედეგად;

საჯარო დაწესებულებასთან დავა გადაწყვიტოს არბიტრაჟის მეშვეობით;

მიიღოს ზიანის სრული ანაზღაურება, მათ შორის უკანონო ჩხრეკის, მოსმენის, თვალთვალის, დაკავების, დაპატიმრების, სასამართლოს შეცდომის ან სასჯელის აღსრულებისათვის;

ნებისმიერ გარემოებაში და ნებისმიერ დროს ისარგებლოს მის მიერ არჩეული სამართლებრივი დაცვითა და წარმომადგენლობით;

ისარგებლოს თარჯიმნის დახმარებით, აგრეთვე გასაგებ ენაზე მიიღოს ინფორმაცია მისი უფლებებისა და მათზე უარის თქმის სამართლებრივი შედეგების შესახებ.

საჯარო დაწესებულებასა ან საჯარო მოხელესთან სამართლებრივი დავისას მათ, ვისაც ხელი არ მიუწვდება ეფექტურ და კვალიფიცურ სამართლებრივ ან თარჯიმნის მომსახურებაზე, ასეთი შესაძლებლობით უზრუნველყოფს სახელმწიფო.

Advertisements