პალატის წევრის უფლებამოსილების ცნობის ან ვადამდე შეწყვეტის საკითხს წყვეტს შესაბამისი პალატა

ამ გადაწყვეტილების კონსტიტუციურობას ადასტურებს საკონსტიტუციო საბჭო

პალატის ეს გადაწყვეტილება შეიძლება გასაჩივრდეს სასამართლოში.

შესაბამისი პალატის სრული შემადგენლობის 2/3-ის გადაწყვეტილებით საკანონმდებლო ორგანოს წევრს უფლებამოსილება ვადამდე შეუწყდება, თუ:

მის მიმართ კანონიერ ძალაში შევიდა სასამართლოს გამამტყუნებელი განაჩენი

დაიკავა საკანონმდებლო ორგანოს წევრის სტატუსთან შეუთავსებელი თანამდებობა, ან ეწევა შეუთავსებელ საქმიანობას

არასაპატიო მიზეზით 4 თვის განმავლობაში არ მონაწილეობდა საკანონმდებლო ორგანოს მუშაობაში

შესაბამისი პალატის სრული შემადგენლობის უმრავლესობის გადაწყვეტილებით საკანონმდებლო ორგანოს წევრს უფლებამოსილება ვადამდე შეუწყდება, თუ:

პირადი განცხადებით უფლებამოსილება მოეხსნა

დაკარგა საქართველოს მოქალაქეობა

სასამართლომ ცნო ქმედუუნაროდ, უგზო-უკვლოდ დაკარგულად ან გარდაცვლილად

გარდაიცვალა

Advertisements