საგანგებო ან საომარი მდგომარეობისას, თუ ფორსმაჟორული გარემოებების გამო შეუძლებელია პარლამენტის სრული შემადგენლობის ფუნქციონირება, მისი უფლებამოსილებების განხორციელება შესაძლოა დაეკისროს მცირე პარლამენტს.

მცირე პარლამენტსა და მის ინსტიტუტებში ფრაქციები იმავე პროპორციით უნდა იყვნენ წარმოდგენლი, რაც სრულ პარლამენტში.

მცირე პარლამენტის პალატაში არ უნდა იყოს 20 წევრზე ნაკლები.

მცირე პარლამენტს უფლება არა აქვს დაიწყოს კონსტიტუციის გადასინჯვის პროცედურა, მიიღოს ორგანული კანონი, ან კანონი, რომელიც სამოქალაქო თავისუფლებებს ან კონსტიტუციური პრეროგატივებს შეზღუდავს

Advertisements