ახალი შტატის დაფუძნება რომელიმე შტატის იურისდიქციის ფარგლებში, შტატის საზღვრების შეცვლა, შტატის გაყოფა ორ ან მეტ შტატად ან ორი ან მეტი შტატის ან მათი ნაწილის გაერთიანება ერთ შტატად შესაძლოა განხორციელდეს მხოლოდ შესაბამისი შტატების ლეგისლატურებისა და პარლამენტის პალატათა წევრთა 2/3-ის თანხმობით

Advertisements