ახალი მუნიციპალიტეტის დაფუძნება რომელიმე მუნიციპალიტეტის იურისდიქციის ფარგლებში, მუნიციპალიტეტის საზღვრების შეცვლა, მუნიციპალიტეტის გაყოფა ორ ან მეტ მუნიციპალიტეტად ან ორი ან მეტი მუნიციპალიტეტის ან მათი ნაწილის გაერთიანება ერთ მუნიციპალიტეტად შესაძლოა განხორციელდეს მხოლოდ შესაბამის მუნიციპალიტეტთან კონსულტაციის, შტატის ლეგისლატურისა და პარლამენტის პალატათა წევრთა 2/3-ის თანხმობით

Advertisements