კანონი, საერთაშორისო ხელშეკრულება და შეთანხმება ძალაში შედის არა უადრეს მისი მიღების, რატიფიკაციის მომდევნო წელს, მაგრამ არა უადრეს 100 დღისა, გარდა იმ შემთხვევისა, როცა

პალატათა სრული შემადგენლობის 2/3-ით არ დაადგენს მისი ამოქმედების უფრო ადრეულ ვადას

გამოცხადებულია საომარი ან საგანგებო მდგომარეობა და საზოგადოების უსაფრთხოება და კეთილდღეობა მოითხოვს სწრაფ მოქმედებას

Advertisements