შტატი ან მუნიციპალიტეტი ვალდებულია აღიაროს ფედერალური, სხვა შტატისა ან მუნიციპალიტეტის სამართლებრივი აქტი

ფედერალური მთავრობა, შტატი და მუნიციპალიტეტს უფლება აქვს საკუთარი ინტერესების დასაცავდ მიმართოს სასამართლოს

ფედერალური მთავრობის, შტატის ან მუნიციპალიტეტის მიერ საკუთარი უფლებამოსილების ფარგლებში გამოცემულ სამართლებრივ აქტს აქვს უპირატესი იურიდიული ძალა ყველა სხვა სამართლებრივ აქტთან შედარებით, გარდა ფედერალური კონსტიტუციისა

Advertisements