ეს წესი არ ვრცელდება კონსტიტუციის გადასინჯვის, ორგანულ კანონის და კვალიფიციური უმრავლესობით მისაღებ სხვა გადაწყვეტილებებზე

თუ პალატებმა არ გაიზიარეს ერთმანეთის შენიშვნები და 3 თვის განმავლობაში ვერ მოხერხდა მათ შორის შეთანხმების მიღწევა, თითოეულ პალატაში კენჭი ეყრება სადაო დებულების მეორე პალატის მიერ მიღებულ რედაქციას

თუ პალატის წევრთა სიითი შემადგენლობის არანაკლებ ნახევარი მხარს არ დაუჭერს მეორე პალატის მიერ შემოთავაზებული რედაქციის უარყოფას, მაშინ დამტკიცებულად ითვლება მეორე პალატის მიერ წარმოდგენილი რედაქცია

თუ 3 თვის ვადაში მაინც ვერ მოხერხდა პალატებს შორის შეთანხმების მიღწევა, გადაწყვეტილებას ღებულობს პალატათა ერთობლივი სესია

Advertisements