საგადასახადო შემოსავლების

50 % წარიმართება ფედერალურ ბიუჯეტში

30 % წარიმართება შტატის ბიუჯეტში

20 % წარიმართება მუნიციპალურ ბიუჯეტში

გამოთანაბრებითი ხარჯების განაწილების წესი განისაზღვრება ორგანული კანონით

ორგანული კანონით 5 წლის ვადით შესაძლოა დადგინდეს შემოსავლების განაწილების განსხვავებული წესი

საბიუჯეტო სახსრები შტატებსა და მუნიციპალიტეტებში იხარჯება მათი მოსახლეობის პროპორციულად.

ეს წესი არ ვრცელდება ექსკლუზიური ფედერალური უფლებამოსილებების განხორციელებისათვის აუცილებელ და გამოთანაბრებით ხარჯებზე

Advertisements